Regulamin

 1. Postanowienia ogólne

1.1.  .Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep-ebs.pl

1.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklep-ebs.pl, prowadzony jest przez Elite Beauty School Dulok & Paczesny Sp. z o.o

1.4. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego

1.5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Elite Beauty School Dulok & Paczesny Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach (adres siedziby: ul. Moniuszki 3b 40-005 Katowice) NIP: 954-280-6827; REGON:384097016 numer telefonu kontaktowego: +48 662-292-881. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca lub Administrator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 

 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

2.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2.2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2.3.  Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego [sklep-ebs.pl];

2.4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod [adresem], za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 • Towar– produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 • Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Elite Beauty School Dulok & Paczesny Sp. z o.o a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 • Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej– ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

 1. Postanowienia ogólne

3.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep-ebs.pl

3.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklep-ebs.pl, prowadzony jest przez Elite Beauty School Dulok & Paczesny Sp. z o.o

3.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :

 1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
 3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

3.5. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

3.6.  Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji i (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.

3.7. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

3.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 1. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

4.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

4.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

4.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4.4. Sklep-ebs może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez www.sklep-ebs.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Elite Beauty School Dulok & Paczesny Sp, z o.o

4.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Elite Beauty School Dulok & Paczesny Sp. z o.o

4.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

4.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Elite Beauty School Dulok & Paczesny Sp. z o.o
 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

 1. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

5.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową [dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

5.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

5.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

5.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 1. przedmiotu zamówienia,
 2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 3. wybranej metody płatności,
 4. wybranego sposobu dostawy,
 5. czasu dostawy,

5.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

5.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Elite Beauty School Dulok & Paczesny Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

5.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

5.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

5.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5.10. Oświadczam, że zapoznałem/am się z poniższą informacją:

Na podstawie art.24 ust. 1 o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ( Dz. U z 2002, Nr.101, poz. 926 z późn.zm) Inspiration sp. z o.o. jako administrator danych osobowych informuje, że:

 • Administratorem Pana(i)/Państwa danych osobowych jest Elite Beauty School Dulok & Paczesny Sp. z o.o, ul. Moniuszki 3B, 40-005 Katowice
 • Pana(i)/Państwa dane osobowe są zbierane wyłącznie w celu realizacji  złożonych zamówień,
 • Przysługuje Panu (i)/ Państwa prawo dostępu do treści swoich danych osobowych a także prawo ich poprawiania oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celach marketingowych przez Inspiration sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz.U. z 2016 r. poz 922), co akceptuję.

 

 1. Dostawa

6.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

6.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

6.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 7 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

6.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 1. Ceny i metody płatności

7.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki

7.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 1. przelewem na numer konta bankowego:

Numer rachunku ING Bank Śląski:  90 1050 1214 1000 0090 3191 9427

IBAN: PL90 1050 1214 1000 0090 3191 9427

BIC/SWIFT:  INGBPLPW

 1. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

8.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego lub osobą fizyczną zawierającą bezpośrednio w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą umowę sprzedaży, w przypadku gdy nie ma ona dla niej charakteru zawodowego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Elite Beauty School Dulok & Paczesny Sp. z o.o. podany w niniejszym Regulaminie.

8.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru

8.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku rozpoczęcia – za zgodą konsumenta lub osoby, o której mowa w pkt. 8.1. – świadczenia usług przez [www.sklep-ebs.pl], przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy;

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

Elite Beauty School Dulok & Paczesny Sp. z o.o.

Ul. Moniuszki 3b

40-005 Katowice

8.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

8.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

8.7. Kupującemu będącemu przedsiębiorcą, nie przysługuje możliwość odstąpienia od umowy.

8.8. Kupującemu będącemu przedsiębiorcą, przysługuje możliwość wymiany zakupionych produktów na inne z oferty Sprzedającego, jeśli  zgłosi taki wniosek Sprzedającemu w terminie 7 dni od otrzymania towaru. Koszty dostarczenia i odbioru towaru pokrywa w takim przypadku Kupujący.

8.9. Jeżeli wartość produktów nabywanych w ramach wymiany, przekracza wartość pierwotnego zamówienia, Kupujący zobowiązany jest dopłacić różnicę

8.10. Towar otrzymany jako GRATIS nie podlega zwrotowi, ani reklamacji.

8.11. Wszystkie sprzęty elektroniczne zakupione w Elite Beauty School Dulok&Paczesny Sp. z o.o. podlegają gwarancji 12 miesięcy od dnia zakupu.

 1. Reklamacje dotyczące Towarów

9.1. Elite Beauty Dulok & Paczesny Sp. z o.o jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży kupionego Towaru. zakupionego towaru. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunku do przedsiębiorców.

9.2. Reklamacje, wynikające z uprawnień Klienta wynikających z rękojmi za wady Towaru, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres [szkolenia.ebs@gmail.com]. Elite Beauty School Dulok & Paczesny zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

9.3. Elite Beauty School Dulok & Paczesny nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

10.1. Elite Beauty School Dulok & Paczesny podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Elite Beauty School Dulok & Paczesny o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Elite Beauty School Dulok & Paczesny, ul. Moniuszki 3b 40-005 Katowice, mailowo pod adres [szkolenia.ebs@gmail.com] lub przy użyciu formularza kontaktowego.

10.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

10.5. Elite Beauty School Patrycja Dulok & Paczesny zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 1. Postanowienia końcowe

 

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Elite Beauty School Dulok & Paczesny a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Elite Beauty School Dulok & Paczesny a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Elite Beauty School Dulok & Paczesny.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.