RODO

W dniu 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").

 

 

RODO wprowadza podstawowe zasady prawa ochrony danych osobowych, jakie podmioty gospodarcze są zobowiązane zapewnić w odniesieniu do danych osobowych swoich klientów, pracowników oraz kontrahentów, a także określa, w jaki sposób podmioty te mogą przetwarzać posiadane dane osobowe.

 

Z racji, że nadal chcielibyśmy pozostawać z Panią/Panem w kontakcie poniżej przesyłamy stosowną informację wymaganą przepisami RODO:

 

 

 • Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Elite Beauty School Patrycja Stankiewicz-Dulok. z siedzibą w Katowicach przy ul. Moniuszki 3b, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla ŚLĄSKIE, pow. żywiecki, gm. Żywiec,

 

miejsc. Żywiec, ul. Kopernika, nr 103, 34-300, poczta Żywiec, pod numerem NIP: 553-243-80-01 (dalej jako

 

„Administrator”).

 

 

 • Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem za pośrednictwem adresu

e-mail: szkoelani.ebs@gmail.com Telefonu: 660 300 191, bądź poprzez korespondencję tradycyjną na

adres: Elite Beauty School Patrycja Stankiewicz-Dulok ul. Moniszki 3b 40-005 Katowice

 

 

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora ze względu na konieczność realizacji umów zawartych pomiędzy naszymi podmiotami, jak również dalszej współpracy w przyszłości.

 

 

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przed zawarciem przyszłej nowej umowy w celu:

 

 1. Rejestracji Pani/Pana danych w systemach informatycznych Administratora i będą przetwarzane przez okres 6 lat od zakończenia obowiązywania zawartej umowy;

 

 1. Realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy i przetwarzane będą przez okres 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy;

 

 

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora w celu:

 

 1. a) windykacji należności i przetwarzane będą przez okres 6 lat od zakończenia procesu windykacji;
 2. b) realizacji kontroli wewnętrznej i przetwarzane będą przez okres 10 lat;

 

 1. c) badania satysfakcji klientów i przetwarzane będą przez okres 10 lat;

 

 1. d) kontaktu w zakresie przesyłanych informacji marketingowych (w tym informacji handlowych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, marketing elektroniczny i telefoniczny i będą przetwarzane przez rok od zakończenia umowy.

 

 

 • Pani/Pana dane osobowe zostaną również ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też powierzone podmiotom trzecim, które udzielają wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania, w tym dostawcom usług IT, operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu dostarczenia zamówień, doradcom zewnętrznym (np. biura tłumaczeń, kancelarie prawne, biura księgowe, biegli rewidenci), a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pani/Pana dane osobowe nie będą na pewno sprzedawane ani też przekazywane podmiotom trzecim w innych celach niż opisane w niniejszej informacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Polski/UE/EOG ani również profilowane.

 

 

 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

 

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane od momentu ich podania do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Panią/Pana. W sytuacji, kiedy udostępnione zostaną dane osobowe w zakresie usługi newslettera to może Pani/Pan odwołać zgodę na przetwarzanie danych jedynie w zakresie tej usługi.

 

 

 • W przypadku, kiedy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzoru, którym po dniu 25 maja 2018 r., będzie „Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych’’.

 

 

 • Dysponuje Pani/Pan prawem do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez względu na wyrażoną zgodę, bądź sposób przetwarzania w ramach tej zgody.

 

 

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem że stanowi ono wymóg w celu kontaktu w zakresie realizacji umowy lub chęci zawarcia umowy lub przesyłania Pani/Panu materiałów marketingowo

 

– handlowych dotyczących Administratora lub podmiotów trzecich, w szczególności informacji o ofertach handlowych, wydarzeniach, newslettera, materiałów promocyjnych, o ile wyraził Pan/Pani na to chęć. Wskazujemy, iż odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

 

 

Jeśli korzysta Pani/Pan z naszego serwisu, odpowiednie regulaminy/polityki w ich zmienionej wersji, dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz otrzymywania informacji marketingowych będą obowiązywać z upływem 14 dni od otrzymania niniejszej wiadomości, chyba że wcześniej nastąpi ich akceptacja poprzez platformę. Brak wyrażenia sprzeciwu w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia, uważa się za akceptację wprowadzonych zmian w zakresie ochrony danych osobowych i potwierdzenie dotychczas udzielonych zgód na przetwarzanie danych osobowych i przesyłanie informacji marketingowych. Sprzeciw można wnieść mailowo, telefonicznie lub listownie (dane kontaktowe znajdują się na początku niniejszej wiadomości). Brak akceptacji nowych postanowień dotyczących przetwarzania danych osobowych może powodować ograniczenia w możliwości pełnego korzystania z serwisu oraz może spowodować konieczność usunięcia przez nas konta Klienta.

 

 

Jednocześnie w załączeniu przesyłamy informację ogólną dotyczącą wprowadzenia nowych regulacji, aby przybliżyć, w jakim zakresie przetwarzamy Państwa dane osobowe: Informacja o Ochronie Danych Osobowych.

 

 

Z wyrazami szacunku,

Elite Beauty School

Patrycja Stankiewicz-Dulok

Moniuszki 3b

40-005 Katowice

NIP 553 243 80 01 Reg. 368217728

tel. 660 300 191